Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Tento formulár vyplňte a pošlite späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:        Mgr. Magdaléna Rusiňáková

IČO:               47537256

Adresa:         Nová Ľubovňa 543, 065 11 Nová Ľubovňa

Telefón:        0908 270 804

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@tajomstvaadopcie.sk

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru / poskytnutí týchto služieb1:

Dátum objednania / dátum prijatia1:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa2:

Dátum:

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 Iba ak sa formulár posiela poštou