Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Dobrý deň,
ak ste návštevníkom môjho webu alebo ste si odo mňa stiahli nejaký môj produkt, zverili ste mi svoje osobné údaje a plne zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov podľa GDPR
a zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti od 25. mája 2018.

KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správcom osobných údajov webstránky www.tajomstvaadopcie.sk je Mgr. Magdaléna Rusiňáková, Nová Ľubovňa 543, 065 11 Nová Ľubovňa

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa budete chcieť v priebehu spracúvania údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať e-mailom: info@tajomstvaadopcie.sk alebo na tel. čísle: 0908 270 804.

VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom č. 18/2018 Z. z. a GDPR, t. j.:

 • vaše osobné údaje budem spracúvať len v prípade, ak disponujem primeraným právnym základom, a to predovšetkým oprávneným záujmom, udelením súhlasu, plnením zmluvy či zákonnou povinnosťou;
 • plním si v zmysle článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracúvania osobných údajov;
 • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to za týmito účelmi:

 • poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: Váš osobný údaj – meno a e-mailovú adresu potrebujem k plneniu zmluvy a poskytnutiu služby, napríklad k doručeniu objednaných materiálov, poskytnutiu odborného poradenstva, identifikáciu doručenej platby, evidenciu objednávok na účely riešenia prípadných reklamácií.
 • vedenie účtovníctva: Ak ste mojím zákazníkom, Vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje – e-mailovú adresu a meno, pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu, t. j. zasielania obchodných oznámení a správ. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z dôvodu oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Ak nie ste mojím zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja, a na dané spracúvanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

 • MailerLite – aplikácia pre e-mailovú komunikáciu
 • SimpleShop (Redbit s.r.o.) – online predaj a fakturáciu
 • Facebook – FB pixel
 • Google – google analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracúvateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracúvania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracúvateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracúvania ako na seba.

Uisťujem Vás, že všetci spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

POSKYTNUTIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

COOKIES

Pri prehliadaní mojich webových stránok www.tajomstvaadopcie.sk zaznamenávam vašu IP adresu, časový interval strávený na stránke a to, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžu byť ponúknuté lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom);
 • šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https);
 • pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte ma na info@tajomstvaadopcie.sk.

 • právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov);
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvam a z akého dôvodu, a to v lehote 14 dní od požiadania);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 • právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

(vymazanie všetkých Vašich osobných údajov z môjho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh v lehote 30 dní, okrem prípadov, kedy som viazaná inou zákonnou povinnosťou, napr. pri evidencii vystavených daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom; o ukončení vymazania Vás budem informovať e-mailom);

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania);
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR (právo vziať svoje osobné údaje a preniesť ich k niekomu inému v lehote 30 dní);
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov (budem rada, ak budete o svojom podozrení informovať najskôr mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť);
 • odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení, informačných e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Tieto zásady platia od 25. 5. 2018.

Mgr. Magdaléna Rusiňáková