Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.tajomstvaadopcie.sk.

Článok I

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky tajomstvaadopcie.sk je Mgr. Magdaléna Rusiňáková, so sídlom Nová Ľubovňa 543, 065 11 Nová Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 47537256.
  Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Magdaléna Rusiňáková, tel.: 0908 270 804, e-mail: info@tajomstvaadopcie.sk.
 2. Predávajúcim je Mgr. Magdaléna Rusiňáková, so sídlom Nová Ľubovňa 543, 065 11 Nová Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 47537256.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke
  tajomstvaadopcie.sk je Mgr. Magdaléna Rusiňáková, so sídlom Nová Ľubovňa 543, 065 11 Nová Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 47537256.
 4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na
  tajomstvaadopcie.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke
  tajomstvaadopcie.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky
  tajomstvaadopcie.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, messanger). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Mgr. Magdaléna Rusiňáková a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.
  tajomstvaadopcie.sk.
 9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom.
 10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky
  tajomstvaadopcie.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Kúpna cena sa hradí v eurách / EUR.
 3. Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok III

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov, a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV

Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky
  tajomstvaadopcie.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • internetovým bankovníctvom (internetbankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho,
  • vkladom na bankový účet predávajúceho.
 2. Platba je jednorazová.
 3. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

Článok V

Dodacie podmienky

 1. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.
 2. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 4. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, odporúčam kupujúcemu vytiahnuť mail z podpriečinka do hlavného priečinka a mailovú adresu
  info@tajomstvaadopcie.sk si pridať do svojho adresára. Takto si kupujúci zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 5. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese
  info@tajomstvaadopcie.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.
 6. V prípade tlačených kníh a darčekového tovaru predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

Článok VI

Prevod vlastníckeho práva

 1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.
 2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva. podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo použiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty Mgr. Magdaléna Rusiňáková ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí nad rámec zákonných povinností, a to lehotou 30 dní. Ak v lehote 30 dní kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho alebo nespĺňa jeho očakávania alebo ho z akéhokoľvek dôvodu nechce, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. O uplatnení garancie spokojnosti ma, prosím, informujte elektronicky na
  info@tajomstvaadopcie.sk alebo písomne na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. Uveďte, že využívate právo v 30-dňovej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte, prosím, doklad o kúpe alebo dátum nákupu, meno tovaru/služby a vaše identifikačné údaje.
 4. Odstúpiť (využiť garanciu spokojnosti) možno jednoducho aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
 5. Tovar, ktorý budete posielať v rámci tohto odstúpenia poštou, odporúčame, pokiaľ je to možné, vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
 6. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene a čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok VIII

Reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, t. j. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa Občianskeho zákonníka § 599.
 2. Reklamácia je možná v prípade, že:
  • tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou;
  • odkaz na stiahnutie e-booku, ktorý prišiel zákazníkovi emailom nefunguje, alebo ak je e-book v e-maile ako príloha a súbor nie je možné stiahnuť alebo je poškodený;
  • reklamácia je možná aj v prípade, že zákazníkovi od pripísania platby predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny e-mail s odkazom alebo prílohou na stiahnutie e-booku.
  • ide o garanciu vrátenia peňazí: odstúpenie od nákupu e-booku je možné v lehote 30 kalendárnych dní od pripísania platby na účet predávajúceho.
 3. V prípade vybavovania reklamácie sa lehota 30 dní garancie na vrátenie peňazí počíta znovu od úplného vybavenia reklamácie.
 4. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 5. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 30 dní od prevzatia tovaru.
 6. Reklamácie sú vybavované elektronicky na
  rusinakova.magdalena@gmail.com. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný e-mailom.
 7. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 8. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote.
 9. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ho sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.
 10. Predávajúci tiež nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú iba návody a odporúčania, predávajúci tiež neodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

Článok IX

Garancia

 1. Keďže nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám u vybraných produktov (e-booky, online vzdelávacie kurzy) možnosť minimálne 14 od zakúpenia, t. j. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú e-mailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, alebo zistíte, že zakúpený online kurz alebo e-book nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovaná s dlhšou lehotou ako 14 dní, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.
 2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na
  rusinakova.magdalena@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.
 3. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli prijaté, a to do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu e-mailovú adresu. Po prijatí žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

Článok X

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Vznikom kúpnej zmluvy medzi vami a Mgr. Magdaléna Rusiňáková rozumiete, že akékoľvek informácie sprostredkované webstránkou
  tajomstvaadopcie.sk a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a autorka Mgr. Magdaléna Rusiňáková za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
 2. Magdaléna Rusiňáková sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Akékoľvek informácie v e-bookoch, online kurzoch, či iných informačných službách, vychádzajú len z vlastných skúseností autorky. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto autorka nie je zodpovedná za rozhodnutie, ani akciu založenú na týchto odporúčaniach.
 3. Autorka Mgr. Magdaléna Rusiňáková nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím ňou sprostredkovaných informácií. Ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech závisí nielen na sprostredkovaných znalostiach a informáciách, ale aj na faktoroch, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. na vašich schopnostiach, možnostiach, znalostiach, zručnostiach, na vašom zdravotnom stave a pod. Toto všetko je iba vo vašich rukách.

Článok XI

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ochranou osobných údajov, zásadami a právami v zhode s naradením GDPR.
 2. Ochrana osobných údajov je spracovaná v samostatnej sekcii a zásady spracovania nájdete tu: Ochrana osobných údajov podľa GDPR.

Článok XII

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka
  tajomstvaadopcie.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal VOP, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 08. októbra 2018.

V Novej Ľubovni, 08. októbra 2018

Mgr. Magdaléna Rusiňáková